تجارت ايران

سال سيزدهم شماره 11- شهريور 1384

فهرست

4- اخبار اقتصادی ايران
10- چند خبر داخلی و خارجی
12- توسعه اقتصادی و شاخص‌های پيدا و پنهان در ايران
22- اخبار داخلی
26- اخبار واردات و صادرات
30-  ديدگاه‌های انتقادی در اقتصاد سياسی بين‌الملل
40- مهمترين لوايح دولت در چارچوب اصلاح ساختار اقتصادی در مجلس تحت بررسی است
41- اعتبار 50 ميلياردی صدا و سيما برای خريد آثار باستانی
42- اخبار داخلی
44- اخبار اقتصادی و تجاری
48- موانع و مشكلات سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی و راه‌كارهای مناسب برای جذب آن

 

Advertising in

IRAN BUSINESS
Your Best Professional Choice